Vákuová destilácia

Ekologická koncepcia obehu vody v priemyselných celkoch
Akú funkciu zastáva voda v jednotlivých energetických zariadeniach ?
  • Slúži ako technologické médium ( chladenie, čistenie , procesná voda)
  • Slúži ako zdroj na výrobu pary v priemyselnej a komunálnej sfére
  • Slúži ako zdroj na výrobu pary v rôznych typoch elektrární (tepelné , jadrové, paroplynové a ďalšie)
  • Slúži ako chladivo v priemyselnej a komunálnej sfére
  • Slúži ako náplň chladiacich veží v rôznych typoch elektrární (tepelné , jadrové, paroplynové a ďalšie
Princíp činnosti zmäkčovacieho zariadenia – riešenie použitím chémie – produkuje odpad:
...technológia úpravy vody používa osvedčený a najrozšírenejší spôsob zmäkčenia vody pomocou výmeny iontov na báze regenerácie NaCl. V prostredí silného katexu /živice/ pracujúceho v Na + cykle sa z upravovanej vody odstráňujú kationty vápnika Ca2+ a horčíka Mg2+ , ktoré inak pôsobením technologických vplyvov spôsobujú tvorbu usadenín, a tieto sú nahradené iontami sodíka Na+. Katex /živica/ sa regeneruje pôsobením chloridu sodného NaCl / tabletovaná soľ /. Vzniknutý regenerát, obsahujúci Ca+ a Mg2+ sa odvádza do odpadu.V záujme zachovania kvality našich vodných zdrojov a odstránenia záťaže chemikáliami naša spoločnosť začala ponúkať revolučné riešenia na uzavretie obehu vody v energetických zariadeniach – bez použitia chémie. Riešenia sú šité na mieru každému zákazníkovi, dokážu zabezpečiť nulový výstup odpadových vôd z prevádzky energetických zariadení a zároveň znížiť spotrebu čistej vody o neuveriteľných 80 %.

Jedná sa o destilačnú recykláciu odpadových vôd, využitím najnovších poznatkov z procesu odparovania.Nami vyvíjané spôsoby recyklácie umožňujú zastavenie toku odpadových vôd a výrazné zníženie spotreby vody. Výsledkom spracovania sú len destilovaná voda a sušina, ktorá sa dá zúžitkovať. Odpad ako taký nie je produkovaný. Ak je to možné (a v drvivej väčšine prípadov to je) , využívame odpadové energie z procesov, ktoré by inak zaťažovali životné prostredie vo forme nadbytočného tepla. V prípade, že odpadná energia nie je k dispozícii, uspokojíme sa s malým množstvom (od 0,11 kWh/kg odparenej vody) energie.
ELEKTROMOBILITA Vákuová destilácia Vákuová kanalizácia ISEKI-REDIVAC Recyklácia rozpúšťadiel - FORMECO Odpadové vody - plná recyklácia

Ochrana životného
prostredia

Naša spoločnosť dodáva priemyselné technológie a riešenia na ochranu životného prostredia
Mapa

RENEMTECH s.r.o.

Hlavná 352
946 33 Modrany
Slovenská republika

Tel.: +421 35 7852110
Mobil: +421 907 989447
E-mail: renem@renem.sk